หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 
 
 

ปรับโครงสร้างการผลิตรวมทั้งพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพการผลิตครบวงจรโดยการปรับใช้ แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง

พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิต และการบริหารจัดการให้แข่งขันได้ในตลาด

สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายให้กว้างขวาง ทั้งการวางแผนการตลาด การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน

ส่งเสริมระบบออมทรัพย์ชุมชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนทางด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพ

เร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการทำการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการ การใช้น้ำโดยชุมชน

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ได้มาตรฐานทั้งระบบถนนและไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง การเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่
 
 
 
 

พัฒนาและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น ความใกล้ชิดของสมาชิกครอบครัว

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานต่อเนื่อง ทั่วถึงและเป็นธรรม

ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนและดำเนินการด้านการศึกษา ให้สอดคล้องตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ

จัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
 
 
 
 

เร่งรัดฟื้นฟูบูรณะและเกื้อหนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เร่งรัดปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงองค์กรและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับกิจการของ องค์การบริหารส่วนตำบล

พัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการบริหารจัดการ

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน

อุดหนุนกลุ่ม องค์กร และหน่วยงานราชการต่างๆ