หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
Yanree Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
 
 
การคมนาคมขนส่ง

มีถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข 1107 เป็นสายหลักที่ใช้ในการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และตำบลใกล้เคียง จำนวน 1 สายสามารถสัญจรสะดวกทั้งปี

มีถนนคอนกรีต จำนวน 40 สาย สามารถสัญจรสะดวกทั้งปี

มีถนนลูกรัง จำนวน 51 สาย สามารถสัญจรสะดวกทั้งปี
 

มีสภาพพื้นที่ราบเชิงเขา มีป่าไม้ธรรมชาติ และแม่น้ำปิงไหลผ่านตลอดทั้งปี ซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพ ทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก
 
 
     

ลักษณะของดิน
 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกพืชต่าง ๆ ของตำบลย่านรี จำแนกได้ดังนี้
    ก. เป็นดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว ทั้งข้าวนาปีและ ข้าวนาปรัง
    ข. เป็นดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชอื่นๆ เช่น ลำไย ถั่วเหลือง ข้างโพด มะม่วง
    ค. เป็นดินเหมาะสมสำหรับเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ลักษณะของไม้/ป่าไม้
 
ป่าไม้สาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 4,000ไร่ ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ (ป่าแล้ง) ซึ่งประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ และเก็บของป่าเพื่อประกอบอาหาร
 
 
         

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 2 รุ่น

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    จำนวน 3 รุ่น

กลุ่มอาชีพ จำนวน 14 กลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 6 กลุ่ม
 
 
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำ จำนวน 1 สาย ได้แก่ แม่น้ำปิง
 
คลอง ,ลำห้วย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ คลองไม้แดง ,ห้วยแม่จิก ,ห้วยสามเงาหลวง ,ห้วยหญ้าปล้องห้วยไม้ซาง ,ห้วยบง ,ห้วยโป่ง ,ห้วยผาคัน ,ห้วยวังหลวง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
อ่าง, บึง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำปางปุย ,อ่างเก็บน้ำห้วยดอยน้อย ,อ่างเก็บน้ำห้วยสามเงา
 
สระ จำนวน 8 สระ    
 
ฝาย จำนวน 300 แห่ง    
 
บ่อบาดาล จำนวน 18 แห่ง    
 
ประปาหมู่บ้าน          
 
 
     
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-888-3778