หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
Yanree Subdistrict Administrative Organization
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 8 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 88  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 8 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศใ 2561 [ 8 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย [ 8 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 8 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 8 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่่อง การกำหนดหลักสููตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่่น [ 8 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่่อง มาตรฐานทั่่วไปเกี่่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่่งตั้้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่่อนระดับ และการเลื่่อนขั้้นเงินเดือน พ .ศ. 2544 และที่่แก้ไขเพิ่่มเติม [ 8 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่่วนท้องถิ่่น [ 8 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)  
 
 
     
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-508-832