กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลย่านรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าปุยตก เปิดรับสมัครเด็กเล็กประจำปีการศึกษา๒๕๖๑  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลย่านรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าปุยตก เปิดรับสมัครเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
     1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี บริบูรณ์นับเกิดถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
     1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
2.จำนวนเด็กที่รับสมัครเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์ จำนวน 10 คน
3.หลักฐานและอกสารที่ต้อวนำมาในวันสมัคร
     3.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรอกความสมบูรณ์แล้ว
     3.2 สำเนาทะเบียนบ้านและฉบับจริง จำนวน 1 ชุด
     3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด
     3.4 สำเนาสูติบัตรและฉบับจริง
     3.5 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
     3.6 ใบรับรองแพทย์และสมุดบันทึกสุขภาพ พร้อมสำเนาประวัติการรับวัคซีน
     3.7 รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
     3.8 สำเนาบัตรโรงพยาบลของเด็ก
4.วัน เวลา ถานที่รับสมัคร
     4.1  ใบสมัครติดต่อรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลย่านรี และและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าปุยตก องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561
     4.2 กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลย่านรีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าปุยตก
5.วันมอบตัว ให้บิดาหรือผู้ปกครองนำเด็กไปมอบตัวในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลย่านรีที่เด็กได้สมัครไว้


                      ***********************************องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
24 ตุลาคม 2561
    

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 16.12 น. โดย คุณสุกัลยา ใจยา

ผู้เข้าชม 86 ท่าน