หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

   
 
ด่วนที่สุด การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบเงิรอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับรายการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับอาคารศูฯย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
ด่วนที่สุด การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 60 
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
ด่วนที่สุด โครงการติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 60 
ด่วนที่สุด แนวทางแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด  [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
ด่วนที่สุด แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่๔  [ 13 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา รุ่นที่ 26 [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เกษียณสร้างสุข รุ่น 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 88 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินงานหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทสไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 71 
จัดส่งหนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
   
 
   
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในรอบเดือนตุลาคม 2562, รอบเดือนเมษายน 2563 และรอบเดือนตุลาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว3114 [แบบสำรวจ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/13822-13825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3224  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว3206 [บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีสรุป อปท.]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว3220  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3219  [ 14 ส.ค. 2562 ]
รายงานผลการติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) ค้างชำระ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3202 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
สัญญาเช่า กค. มท 0803.3/ว3221  [ 14 ส.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562 ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน กสธ. มท 0819.3/ว3189  [ 13 ส.ค. 2562 ]
การศึกษาท้องถิ่นไทย : ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ส.ค. 2562 ]
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
เลขเด็ด สองตัวบน งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0  
เลขเด็ด อินทร งวด 16 สิงหาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0  
เลขเด็ด เส้นทางเศรษฐี งวด 16 สิงหาคม 2562 (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0  
   
   
 
อบต.แม่ท้อ -ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 17 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ท้อ -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- [ 17 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำรึม โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุและครอบครัว) ป [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่กาษา แผ่นพับคำแนะนำภาษีป้าย [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำรึม [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.นาโบสถ์ ขอเชิญประชุมสภา อบต.นาโบสถ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.นาโบสถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.นาโบสถ์ เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่กาษา แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่กาษา ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่กาษา ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองคลัง) [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายถอดตลาด [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าสายลวด โครงการอบรมส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ประจำปี 2 [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
   
   
 
อบต.โมโกร เลขเด็ด ฮานอยปู่คัมภ์ งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.โมโกร เลขเด็ด ฮานอยปู่คัมภ์ งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ย่านรี เลขเด็ด สองตัวบน งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
   
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ย่านรี พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารใน อบต.
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนนในหมู่บ้าน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
       
   
       

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลสินค้า OTOPหน้าผ้าสามเงาและเจดีย์พระนางจามเทวี