กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน แต่ต้องการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร

มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ จำนวน 32 ครัวเรือน
 

มีประปาขนาดใหญ่ จำนวน 6 แห่ง

โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง
 
 

มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 11 แห่ง
 

กลุ่มทุกประเภท 25 กลุ่ม แยกได้ดังนี้
 
กลุ่มอาชีพ จำนวน 14 กลุ่ม
 
กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 5 กลุ่ม
 
 

ปั้มน้ำมัน จำนวน 6 แห่ง

ฟาร์ม จำนวน 1 แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าของชำ จำนวน 29 แห่ง
 

โบราณสถาน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 
เจดีย์พระธาตุจ๋อมสะหลีหมอกแก้ว
 
หน้าผาพระสามเงา
 
เจดีย์วัดสามเงาตก
 
เจดีย์หมู่ที่ 5