กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
 


นายจำรัส แหลมทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี


นางรสิตา หาญทอง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ


นางนฤวรรณ บุญสูง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชัชวาลย์ เมาตากน้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายรณฤทธิ์ พิมล
สัตว์แพทย์ชำนาญงาน รก.
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา