กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลย่านรี มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
  ( เป็นโรงเรียนขยายโอกาส )      

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 6 แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำหมู่บ้าน
    จำนวน 5 แห่ง

อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 90 คน

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
 

ตู้ยามสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง

สถานีตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ประชาชนในเขตตำบลย่านรี ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ จักรสาน เผาถ่าน ปุ๋ยชีวภาพ ตอกเส้น

ภาษาถิ่น
 
ส่วนมากร้อยละ 80 % พูดภาษาท้องถิ่น ร้อยละ 20 % พูดภาษากลาง
 
 
     

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม

ประเพณีไหว้พระธาตุ ประมาณเดือน กรกฎาคม

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา
    ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
 
 
   

ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.5

ประชาชนนับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 0.5

วัด จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
 
วัดป่าหนองยางตก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางตก
 
วัดพระธาตุจอมสะหรีหมอกแก้ว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางเหนือ
 
วัดป่ายางตก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางเหนือ
 
วัดสามเงา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านสามเงาตก
 
วัดป่าพระสามเงา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองโสน
 
วันท่าปุยตก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุยตก

พระธาตุ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
พระธาตุดอยเจดีย์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุยตก