กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
การคมนาคมขนส่ง

มีถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข 1107 เป็นสายหลักที่ใช้ในการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และตำบลใกล้เคียง จำนวน 1 สายสามารถสัญจรสะดวกทั้งปี

มีถนนคอนกรีต จำนวน 40 สาย สามารถสัญจรสะดวกทั้งปี

มีถนนลูกรัง จำนวน 51 สาย สามารถสัญจรสะดวกทั้งปี
 

มีสภาพพื้นที่ราบเชิงเขา มีป่าไม้ธรรมชาติ และแม่น้ำปิงไหลผ่านตลอดทั้งปี ซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพ ทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก
 
 
     

ลักษณะของดิน
 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกพืชต่าง ๆ ของตำบลย่านรี จำแนกได้ดังนี้
    ก. เป็นดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว ทั้งข้าวนาปีและ ข้าวนาปรัง
    ข. เป็นดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชอื่นๆ เช่น ลำไย ถั่วเหลือง ข้างโพด มะม่วง
    ค. เป็นดินเหมาะสมสำหรับเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ลักษณะของไม้/ป่าไม้
 
ป่าไม้สาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 4,000ไร่ ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ (ป่าแล้ง) ซึ่งประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ และเก็บของป่าเพื่อประกอบอาหาร
 
 
         

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 2 รุ่น

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    จำนวน 3 รุ่น

กลุ่มอาชีพ จำนวน 14 กลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 6 กลุ่ม
 
 
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำ จำนวน 1 สาย ได้แก่ แม่น้ำปิง
 
คลอง ,ลำห้วย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ คลองไม้แดง ,ห้วยแม่จิก ,ห้วยสามเงาหลวง ,ห้วยหญ้าปล้องห้วยไม้ซาง ,ห้วยบง ,ห้วยโป่ง ,ห้วยผาคัน ,ห้วยวังหลวง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
อ่าง, บึง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำปางปุย ,อ่างเก็บน้ำห้วยดอยน้อย ,อ่างเก็บน้ำห้วยสามเงา
 
สระ จำนวน 8 สระ    
 
ฝาย จำนวน 300 แห่ง    
 
บ่อบาดาล จำนวน 18 แห่ง    
 
ประปาหมู่บ้าน