กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
 

   
 
   
 
   
 
การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 18 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชน [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
การนำเข้าข้อมมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
ขอรับการสนับสนุนการดำเนิน โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
การเปลี่ยนชื่อประเทศราชกาณาจักรสวาซิแลนด์ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกสับปะรด [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
ผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (Line@) @มหาดไทย [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักฏหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฎิบัติราชการที่ดี หลักสูตรที่ 4 คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิน [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด ติดตามการรายงานสำรวจข้อมูลหอพัก [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
การจัดแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 36 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 68 
ด่วนที่สุด การดำเนินการตัวชี้วัด "อถล." [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 83 
บัญชีรายชื่อผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ GEOTHAI ๒๐๑๘ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 79 
   
 
   
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว144  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561 เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว143  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การบันทึกข้อมูลนายทะเบียนประวัติ และผู้ช่วยนายทะเบียนประวัติ สน.บถ. มท 0809.3/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2561 ]
เร่งรัดการดำเนินการการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท0810.7/ว2551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) กศ. มท 0816.2/ว2521 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competency) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2537  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ปิดเทอมสร้างสรรค์ (ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์) กศ. มท 0816.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การจัดตั้ง (ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว4593  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว2520  [ 16 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2535  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2519  [ 16 ส.ค. 2561 ]
แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2504  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11077-11080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2505  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2502  [ 15 ส.ค. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว2498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2503  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 ฯ สน.คท. มท 0808.2/10924-10999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10922,10923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2501 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี สน.คท. มท 0808.4/ว2479  [ 15 ส.ค. 2561 ]
ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573) กพส. มท 0810.5/ว2476  [ 14 ส.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2561 ]
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.ย่านรี จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มี.ค. 2561)    อ่าน 243  ตอบ 0  
   
   
 
อบต.หนองบัวเหนือ เว็บไซต์ อบต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 18 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่ามะม่วง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง ศูนย์กลางประจำอยู่ ณ สำ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำรึม โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่ามะม่วง อบต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงาน อปพร. ต.ป่ามะม่วง [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ป่ามะม่วง ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.พระธาตุผาแดง วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกันปลูกป [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งหลวง กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.ท่าสายลวด อบรมโครงการบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ท้องฟ้า ประชุมสภาอบต.ท้องฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.พระธาตุ ซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งมะขามป้อม เดือนสิงหาคม [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศรถกู้ภัย บต 9801 ตาก โด [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.พบพระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง เรื่องการใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.พบพระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง เรื่องการใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
   
   
 
อบต.หนองบัวเหนือ เว็บไซต์ อบต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ส.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง แจ้งหยุดน้ำประปา หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 (5 ส.ค. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 1
อบต.แม่ระมาด สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (4 ส.ค. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 0
   
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ย่านรี พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารใน อบต.
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนนในหมู่บ้าน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
       
   
       

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลสินค้า OTOPหน้าผ้าสามเงาและเจดีย์พระนางจามเทวี