กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
 

   
 
มท 0836.5/609 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 9 มิ.ย. 2551 ]   
มท.0836.5/464 เชิญเข้ร่วมอบรมการดูแลเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 เม.ย. 2551 ]   
นค6947/2550 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530 [ 16 ต.ค. 2550 ]   
นค7583/2549 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530 [ 12 ธ.ค. 2550 ]   
นค7583/2549 แบบฟอร์มบัตรประจำตัวข้าราชการ [ 5 ต.ค. 2550 ]   
นว7583/2549 บัญชีโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ในเขตจังหวัดสงขลา ประจำปี 2549 [ 3 ธ.ค. 2550 ]   
นว0017/ว7714 หารือแนวทางการปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน [ 3 ธ.ค. 2550 ]   
   
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี กศ. มท 0816.4/ว1776  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ให้รายงานผลการดำเนินการ โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1718  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1783  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1782  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย กค. มท 0803.3/ว1784  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1747  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1745  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย สน.คท. มท 0808.2/ว1746  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อ (มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตคุณภาพ) Miracle of the First 1,000 Days : Maternal & Child Nutrition, Growth and Development ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1765  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) สล. มท 0801.2/ว1728  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/7363-7380 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1735 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว1734 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว1730 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1729  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1732  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1731  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ครั้งที่ 4 สน.บถ.  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1704 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน สน.บถ. มท 0809.4/ว1601 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.ย่านรี จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มี.ค. 2561)    อ่าน 149  ตอบ 0  
   
   
 
อบต.แม่กุ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังไซโล หมู่ที่ 3 บ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่กุ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง รายชื่อผู้ประสบภัย (วาตภัย) ที่ได [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วังจันทร์ ประชาสัมพันธ์ การลดใช้พลังงาน [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังจันทร์ ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้องฟ้า ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ตาว ประชาสัมพันธ์การยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่ามะม่วง [ 17 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.พระธาตุ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.5 [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.พระธาตุ ประชุมประจำเดือนมิถุนายน [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.พระธาตุ มอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบเหตุต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้าน หมู่ที่ 3 [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.โมโกร กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ขะเนจื้อ แบบฟอร์มการลา [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “คณะผู้บริหารและกองการศึกษาตรวจเยี่ยมการดำเนินการประกอบอาหารกลางวันของศู [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานนอรท์สตาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่ปล่อยน้ำเสียใน [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
   
   
 
อบต.ประดาง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (30 พ.ค. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า การทำถนนปากคลองเกาะฤษี (27 พ.ค. 2561)    อ่าน 46  ตอบ 0
ทต.บ้านตาก เงินค่าอุปกรณ์ก่อส้างบ้านช่วงที่เกิดวาตภัย (19 พ.ค. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 0
   
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ย่านรี พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารใน อบต.
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนนในหมู่บ้าน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
       
   
       

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลสินค้า OTOPหน้าผ้าสามเงาและเจดีย์พระนางจามเทวี