กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 


นายศุภณัฐ ปัญญาคม
นายก อบต.ย่านรี
 


นายพรเพชร ก้อนคง
รองนายก อบต.ย่านรี


นายพัน เตจ๊ะ
รองนายก อบต.ย่านรี
 


นางสังวาลย์ โยธานันท์
เลขานุการนายก อบต.ย่านรี